Wyświetlenie artykułów z etykietą: równe traktowanie

środa, 21 sierpień 2013 11:40

Wzór umowy o pracę


„Wzór umowy o pracę”


Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy dokumentowanie podjęcia pracy
przez pracownika. Z chwilą ustalenia warunków zatrudnienia sporządza on umowę o pracę co
najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza pracownikowi, a
drugi włącza do jego akt osobowych.
Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy uzyskuje jego pisemne
potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy oraz innymi informacjami
dotyczącymi zatrudnienia (np. obowiązującej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat
wynagrodzenia, wymiarze urlopu wypoczynkowego, długości okresu wypowiedzenia
umowy), przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zakresem informacji
objętych tajemnicą dla umówionego rodzaju pracy, a także z obwieszczeniem określającym
systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe, gdy w firmie nie
obowiązuje układ zbiorowy pracy lub nie jest ustalany regulamin pracy. Jeżeli zachodzi taka
potrzeba, pracodawca wystawia legitymację służbową, przepustkę albo inny dokument
upoważniający pracownika do przebywania na terenie zakładu pracy lub załatwiania spraw
służbowych poza nim.
W celu prawidłowego sporządzenia umowy o pracę pracodawca może posłużyć się
wzorem pomocniczym, który jest zawarty w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika (DzU z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).
Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca
powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić mu na piśmie
ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków, o czym stanowi art. 29 § 2 kodeksu
pracy. Pracodawca może to uczynić odrębnym pismem zawierającym te same elementy co
umowa o pracę bądź skorzystać z pomocniczego wzoru umowy o pracę.
Niepotwierdzenie na piśmie zawartej umowy o pracę stanowi wykroczenie przeciwko
prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.


……………………………………. ………………………….
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy) (miejscowość i data)
.........................................................
(nr REGON – EKD)


I. UMOWA O PRACĘ

zawarta w dniu………………………………………………………………………………
(data zawarcia umowy)


między………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez………………………………………………………………….....

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby
upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a …………………………………………………………………………………….………
(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)
na …………………………………………………………………………………..
(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony, czas wykonywania określonej pracy)
§ 1

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
1) rodzaj umówionej pracy …………………………………………………………….
(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)
2) miejsce wykonywania pracy ………………………………………………………..
3) wymiar czasu pracy ………………………………………………………………...
4) wynagrodzenie………………………………………………………………………
(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)
5) inne warunki zatrudnienia: …………………………………………………………
6) ………………………………………………………………………………………
(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy,
których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do
dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511
§ 1 Kodeksu pracy*)
2. Termin rozpoczęcia pracy: …………………………………………………………….
§ 2
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
pracownika i pracodawcy.

............................................. ..........…………………………………
(data i podpis pracownika) (podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej
do reprezentowania pracodawcy)


* Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu
pracy.


Postanowienia umów o pracę mogą być identyczne lub podobne, jeśli dotyczą
pracowników wypełniających takie same lub porównywalne czynności. W szczególności
należy mieć na uwadze zasadę jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę bądź za
pracę o jednakowej wartości wyrażoną w art. 183c
kodeksu pracy. Wynagrodzenie jest
rozumiane jako wszystkie jego składniki, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne
świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub innej
formie niż pieniężna. Zatem chodzi nie tylko o wynagrodzenie zasadnicze i wszelkiego


rodzaju premie, nagrody, dodatki, ale również świadczenia związane z pracą przyznawane w
formie niepieniężnej (np. deputaty, telefony komórkowe, dodatkowe ubezpieczenia
zdrowotne, samochody służbowe). Pracami o jednakowej wartości są prace, których
wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych,
potwierdzonych odpowiednimi dokumentami lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a
także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.
Elementem różnicującym treść umów o pracę jest ich rodzaj, gdyż mogą one być
terminowe lub bezterminowe. Dlatego ważne jest prawidłowe oznaczenie długości trwania
poszczególnych umów, żeby uniknąć wątpliwości i ewentualnych sporów sądowych. Oto
przykłady zapisów:
1) umowy próbnej – „na okres próbny wynoszący 3 miesiące”; „na okres próbny trwający od
1 października 2013 roku do 31 października 2013 roku”
2) umowy na czas określony – „na czas określony, który będzie trwał od 1 czerwca 2013 roku
do 31 grudnia 2013 roku”; „na czas określony wynoszący 10 miesięcy”
3) umowy na czas wykonania określonej pracy – „na czas napisania programu
komputerowego”; „na czas przeprowadzenia spisu księgozbioru”
4) umowy na zastępstwo – „na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika, Panią Katarzynę
Kowalską przebywającą na urlopie wychowawczym”
5) umowy na czas nieokreślony – „na czas nieokreślony od 1 kwietnia 2013 roku”.
W treści umowy o pracę można zawrzeć oświadczenie pracownika, że przyjmuje do
wiadomości zakres swoich czynności i obowiązków, akceptuje je i zobowiązuję się do ich
stosowania. Mimo ustalenia w umowie rodzaju pracy, której wykonywania podejmuje się
pracownik, w praktyce pracodawca wręcza mu dodatkowo na piśmie zakres czynności (kartę
stanowiskową). Jednak musi pamiętać, aby ten zakres mieścił się w ramach rodzaju pracy,
jaki został przyjęty w umowie. Zazwyczaj na końcu katalogu czynności umieszcza on zapis
zobowiązujący pracownika do wykonywania, oprócz wymienionych wcześniej czynności,
również każdego innego polecenia, co może niekiedy prowadzić do nadużyć.
Zgodnie z art. 100 § 1 kodeksu pracy pracownik ma obowiązek stosować się do
poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub
umową o pracę. Zamieszczenie w zakresie obowiązków takiego ogólnego końcowego
postanowienia zobowiązującego pracownika do wykonywania wszystkich bieżących poleceń
pracodawcy rodzi konsekwencje prawne jedynie wobec tych poleceń, które dotyczą rodzaju
pracy uzgodnionego przez strony w umowie. Natomiast nie wywołują skutków prawnych te
dodatkowe polecenia pracodawcy, które nie są związane z rodzajem pracy.


Dział: Artykuły
piątek, 16 sierpień 2013 12:13

Klucze

[Tutaj treść artykułu "Klucze"]

Dział: Spis etykiet